Uwaga przedsiębiorcy z Mazur! Tylko do 27 lipca przedsiębiorcy, szpitale i komórki budżetowe, jakie pragną zamrożenia cen energii elektrycznej dla własnych jednostek, mogą przekazywać do przedsiębiorstw energetycznych specjalne oświadczenie w tejże materii.

Możliwość uzyskania mniejszych stawek za energię elektryczną wynika bezpośrednio z uchwalonej przez polski Sejm ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu). Ustawa ta weszła w życie 29 czerwca 2019 r.

Uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej po dostarczeniu specjalnego oświadczenia ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) przyznaje mikro oraz małym przedsiębiorcom, szpitalom i instytucjom sektora finansów publicznych, takich jak organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz szkoły publiczne oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenia te powinny być złożone do 27 czerwca bezpośrednio do dostawców energii elektrycznej.